owermoigne

Owermoigne, Dorset.

|Return to Thumbnail|